Privacy en cookie statement

Privacyverklaring

Circulectric vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en wil ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom wordt op deze pagina toegelicht welke persoonsgegevens van jou verzameld worden, voor welke doelen en wat ermee gebeurt.

In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat jouw persoonsgegevens:

 • alleen worden gebruikt voor doelen die met jou zijn overeengekomen;
 • niet met anderen worden gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligd worden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon geidentificeerd kan worden. Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG").

Doeleinden

Hieronder geven we aan voor welke doeleinden persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst:
  • het leveren van een dienst, inclusief het aanpassen van een dienst voor een specifieke klant;
 2. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
  • in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;
 3. Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:
  • de totstandkoming van de overeenkomst;
  • het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
  • de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
  • het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
  • de klant de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website;
  • het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan. Hieronder vallen ook analyse cookies van Google Analytics.

Verwerkte persoonsgegevens

Om deze doelen te bereiken, kan Circulectric onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en contactgegevens van vertegenwoordigers van klanten. Contactgegevens zijn vooral het zakelijke e-mail adres en het telefoonnummer van de contactpersoon;
 • informatie, die de vertegenwoordiger van de klant deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst.

Informatie die verzameld wordt in verband met het gebruik van de website, zoals IP adressen en klikgedrag wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen.

Gebruik van diensten

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Circulectric kan je gevraagd worden om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn dan noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in het databestand van Circulectric.

De website van Circulectric maakt gebruik van versleuteling. Wanneer persoonsgegevens via zo'n verbinding versleuteld worden getransporteerd dan kunnen ze niet meer door derden uitgelezen worden. Hierdoor wordt het transporteren van versleutelde informatie ook niet aangemerkt als het verwerken van persoonsgegevens en zijn alle partijen in staat om de bovengenoemde doelen te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van data en privacy van betrokkenen te waarborgen.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in het e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms word je gevraagd naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Derden

Circulectric verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van gebruikers of klanten ter beschikking aan derden, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

Bewaartermijn

Wij bewaren deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

Beveiligingsmaatregelen

Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. De opslag van onze gegevens vindt plaats bij HETZNER ONLINE, welke is gecertificeerd volgens ISO 27001.

Rechten van betrokkenen

Na een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kunnen gegevens onjuist of onvolledig blijken. Onjuiste of onvolledige gegevens zullen op verzoek gecorrigeerd of aangevuld worden door Circulectric (zie contactgegevens onderaan). Ook kan de gebruiker of klant Circulectric verzoeken om gegevens te wissen. Wij zullen aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij de gegevens moeten bewaren.

Datalekkenprotocol

Wij nemen maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. Hierbij horen digitale en analoge beveiligingsmaatregelen op onze infrastructuur, zorgvuldige selectie van verwerkers, contractuele afspraken en het voortdurend trainen van medewerkers.

Daarnaast zijn er ook procedures aanwezig voor de stappen die genomen moeten worden bij een datalek. Dit zorgt ervoor dat snel en effectief kan worden gehandeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een datalek is het dichten van het lek.

Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en wij hiertoe wettelijk verplicht zijn doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor betrokkenen. Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy van betrokkenen informeren wij ook de betrokkenen.

In het geval wij verwerker zijn zullen wij de klant informeren over het datalek zodat de klant kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Wij informeren de klant zowel telefonisch als per e-mail.

Cookieverklaring

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Permanente cookies kunt je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De data wordt bij deze dienst opgeslagen voor de duur van 14 maanden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Contact

Mocht je vragen hebben over ons beleid of de verwerking van persoonsgegevens door Circulectric, dan kun je contact opnemen via avg@circulectric.nl of per post aan:

Circulectric B.V.
John F. Kennedylaan 146
3931 XM Woudenberg

Overig

Wij behouden het recht voor om ons beleid te wijzigen. De actuele versie van onze voorwaarden is altijd raadpleegbaar via deze website.

Pubicatiedatum 1-1-2021

logo icon circulectric
Circulectric BV
John F. Kennedylaan 146
3931 XM Woudenberg
info@circulectric.nl
06 8379 8246
 
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacy statement
KvK-nummer: 81122047
BTW-nummer: 8619.41.068.B.01
 

© Circulectric 2021-2024. Alle rechten voorbehouden.